Privacybeleid

  • 1 jaar geleden

InleidingDit privacystatement en de bijbehorende cookie statement zijn van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Friesch Dagblad B.V. Friesch Dagblad B.V. is een dochteronderneming van NDC mediagroep B.V. (gevestigd aan de Sixmastraat 15, 8932 PA te Leeuwarden) en beschrijft welke persoonsgegevens zij verwerkt en gebruikt.

Friesch Dagblad legt uw gegevens vast wanneer:


Friesch Dagblad acht het van groot belang dat we de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandelen. Friesch Dagblad conformeert zich daarom aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als ook aan de gedragscodes van de Dutch Dialogue Marketing Association (DDMA), EmailMarketing Associatie Nederland (Emma) en de Telecommunicatiewet.

In dit privacy-statement kunt u nalezen op welke manier Friesch Dagblad zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens omgaat.

Eerst vind u een aantal veel gestelde vragen, als u nog meer vragen hebt, kunt u het hele privacy statement lezen.

Veel gestelde vragen over privacy bij Friesch Dagblad:


Voor welke websites en apps geldt deze privacy statement?Dit privacy statement is van toepassing op de website frieschdagblad.nl en de Friesch Dagblad digitale krant (web- en app versie).

Wat doen we om uw gegevens te beveiligen?Het Friesch Dagblad spant zich naar redelijkheid in haar systeem te beveiligen tegen verlies en enige vorm van onrechtmatig gebruik. Denk hierbij aan zowel technische- als organisatorische maatregelen (zoals encryptie van gegevens, toegangscontrole tot onze locaties, beveiligde internetverbindingen en een beperkte groep van medewerkers die toegang hebben tot de gegevens). Het beveiligingsniveau is bij het Friesch Dagblad gebaseerd op de internationaal bekende standaard voor informatiebeveiliging ISO27001. Het Friesch Dagblad heeft zich hiervoor niet laten certificeren, maar werkt wel conform deze standaard.

Welke soorten persoonsgegevens verwerken wij?Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:


Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst (over cookies leest u meer in ons cookie statement). Wij gebruiken alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de diensten die u bij ons afneemt. Het is dus niet zo dat we altijd al uw gegevens gebruiken. Vaak is dit maar beperkt tot enkele van bovengenoemde persoonsgegevens. Welke gegevens we gebruiken, hangt af van het doel waarvoor we de gegevens verwerken. Ook combineren we uw beschikbare gegevens (om een profiel op te bouwen) zodat we u gerichte content en gepersonaliseerde advertenties kunnen tonen, als u daar tenminste (op onze websites) toestemming voor hebt gegeven. Zolang u gebruik maakt van onze diensten bewaart het Friesch Dagblad uw gegevens, en nog een periode nadat u gestopt bent. Dit doen we zodat u bij heractivatie eenvoudig verder gebruik kan maken van onze diensten. Bent u een lange periode inactief, dan zullen we uw gegevens verwijderen. Er is niet één enkele bewaartermijn voor alle soorten gegevens, maar het Friesch Dagblad bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk is, maar wel conform vastgelegde en – indien van toepassing - wettelijke bewaartermijnen.

Hoe komen we aan uw gegevens?De voornaamste manier waarop we uw gegevens verkrijgen is door deze van u te vragen. U hebt daarbij zelf de keuze of u deze gegevens aan ons wil verstrekken of niet. Bijvoorbeeld de gegevens die u zelf kan invullen op onze websites of apps. Voor sommige (aanvullende) diensten is het verplicht bepaalde gegevens te verstrekken voordat u van deze diensten gebruikt kan maken. Bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres bij het registreren van een account of uw bankrekeningnummer voor een abonnement. Bij de invoer van persoonsgegevens geven we aan welke gegevens noodzakelijk zijn en welke u optioneel kan verstrekken. Daarnaast zijn er ook gegevens die we automatisch verkrijgen. Bijvoorbeeld de gedetailleerde (technische) gegevens over de apparaten die u gebruikt. Deze gegevens verkrijgen we via cookies en soortgelijke technieken. Als u bij ons solliciteert naar een specifieke functie, dan bewaren we uw gegevens 4 weken. Bij een open sollicitatie dan bewaren we uw gegevens 1 jaar, tenzij u eerder aangeeft dat we uw gegevens moeten verwijderen. Ook kunt u aangeven dat we uw gegevens langer mogen bewaren.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt het Friesch Dagblad voor een optimale uitvoering van de overeenkomst waaronder het (laten) onderhouden van contacten met u, het (laten) verrichten van marktonderzoek, het (laten) opstellen van profielen, advertenties retargetten (alleen met uw toestemming!) op websites/apps alsook om u per post, e-mail of telefoon te (laten) informeren over gelijksoortige producten en diensten van het Friesch Dagblad en over onze (nieuwe) producten en diensten die binnen uw interessegebied vallen. Ook gebruiken we uw gegevens om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving. Het Friesch Dagblad gebruikt uw gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven, tenzij u daar zelf actief toestemming voor geeft.

Hoe zit het met de gegevens van jongeren?Onze websites en diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers jonger dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Wij kunnen dus persoonlijke gegevens hebben verzameld over een jongere zonder toestemming van de ouderlijke verantwoordelijke. Als u hier overtuigd van bent, neem dan contact met ons op (zie ‘Wat zijn uw rechten’) zodat wij deze gegevens kunnen verwijderen. U kunt ons als ouderlijke verantwoordelijke ook alsnog toestemming geven om deze gegevens wel te blijven verwerken.

Geeft het Friesch Dagblad mijn gegevens aan andere partijen?Het Friesch Dagblad zal de door uw verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen. Voor de uitvoering van onze dienstverlener schakelen wij soms wel andere bedrijven in. Dit zijn geen ´derde ontvangers´, maar zogenaamde verwerkers. Verwerkers mogen alleen conform onze instructies met uw gegevens omgaan en deze dus niet voor eigen doeleinden gebruiken. Voor zover er gebruik wordt gemaakt van diensten van externe dienstverleners werkt het Friesch Dagblad met een verwerkersovereenkomst (conform artikel 28 AVG). Hierin is ook geregeld dat de informatiebeveiliging van die dienstverleners voldoet aan een bepaald minimum informatiebeveiligingsniveau dat gebaseerd is op de standaard ISO27001. Indien zo’n partij buiten de EU gevestigd is, zullen we er zorg voor dragen dat die partij voldoet aan de eisen die de AVG stelt aan de doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU.  Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals de Belastingdienst. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor uw toestemming hebben gevraagd en gekregen.Indien u op vrijwillige basis wordt gevraagd persoonsgegevens op te geven, geven we expliciet aan waarvoor we deze zullen gebruiken, bijvoorbeeld voor een specifieke nieuwsbrief, winactie of aanvullende informatie te verstrekken over een evenement waarvoor u, u hebt opgegeven of tickets hebt gekocht.

Hoe zit het met de links op websites van het Friesch Dagblad?Op de websites van het Friesch Dagblad is een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. Het Friesch Dagblad is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun u het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Wat zijn uw rechten?Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk invulling aan te geven. Heb u tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten!


Daarnaast kunt u ook:


Een van bovenstaande verzoeken kunt u schriftelijk doen via het volgende contactadres:

Het Friesch Dagblad B.V.T.a.v. Privacy OfficerPostbus 3948901 BD Leeuwarden

Of stuur een e-mail naar: privacy@ndcmediagroep.nl. Indien gewenst kunt u de e-mail met versleuteling verzenden.Voor uw inzage- of verzet-verzoek kunt u een van de volgende standaardbrieven (pdf-format) gebruiken:

Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk behandelen en in ieder geval binnen 1 maand u laten weten of we invulling aan uw verzoek kunnen geven. Indien dat niet mogelijk is, dan leggen we u uit wat de reden daarvan is. 

N.B. U dient een kopie van uw identiteitsbewijs mee te zenden zodat wij kunnen controleren of u bevoegd bent voor de betreffende persoonsgegevens. De kopie van uw identiteitsbewijs vernietigen we nadat we uw verzoek hebben uitgevoerd. Indien u achtereenvolgens meerdereverzoeken indient, dan dient u dus iedere keer weer een kopie van uw identiteitsbewijs mee te zenden. De kopie meezenden is niet nodig als u verzoek alleen overuw e-mailadres gaat én u het verzoek per e-mail vanaf datzelfde e-mailadres verzendt.Als u geen nieuwsbrieven of andere mailings meer wil ontvangen, dan biedt iedere nieuwsbrief en/of e-mail u de mogelijkheid om uzelf uit te schrijven. Voor andere vragen staan hier de contactgegevens van het Friesch Dagblad. Op deze pagina kunt u ook nalezen waar onze kantoren gevestigd zijn.

Mogen de kranten en websites van het Friesch Dagblad wel persoonsgegevens publiceren?De bovengenoemde rechten niet gelden voor onze journalistieke uitingen, daarvoor is in de wettelijke regels een uitzondering gemaakt wegens de uitoefening van het recht op de vrijheid van meningsuiting en van informatie.

Hoe zit het met het gebruik van Cookies?De websites van het Friesch Dagblad maken bij het aanbieden van hun diensten gebruik van cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën vindt u in ons Cookie Statement.

Wat doet het Friesch Dagblad op het gebied van profiling?Op onze websites en apps kunnen wij gebruik maken van profiling. Profiling houdt in het verzamelen, analyseren en combineren van (persoons)gegevens met als doel personen in te delen in een bepaalde (interesse-)categorieën. Voor het opbouwen van de profielen kan het profiling-algoritme in theorie alle soorten relevante gegevens meenemen die eerder genoemd staan. We doen dit alleen met uw gegevens als u advertentie cookies en tracking cookies hebt geaccepteerd (zie cookie statement). 

Na het verkrijgen van de gegevens worden daarop automatische analyses uitgevoerd met als resultaat dat we bepaalde (interesse-)categorieën in uw profiel aan u toebedelen. Dit worden ook wel taxonomieën genoemd. We hebben daarbij categorieën van bijzondere persoonsgegevens (zoals ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, geloofsovertuiging, vakbond lidmaatschap, geaardheid, gezondheids- of strafrechtelijke gegevens) bewust uitgesloten.

Het belang van profiling is dat we uit het profiel en bijbehorende interesses kunnen afleiden in welke content u mogelijk geïnteresseerd bent en welke producten of diensten (van onze adverteerders) bij u zouden passen. Profiling zorgt er dus voor dat zowel de content als advertenties beter bij uw interesses aansluiten.

Profiling kan impact hebben op uw privacy. Bijvoorbeeld als op basis van onjuiste of verouderde gegevens verkeerde (interesse-)categorieën aan u wordt gekoppeld. Mocht u van mening zijn dat dit het geval is, neem dan contact met ons op (zie eerdere contactgegevens). We gaan dan kijken of we bijvoorbeeld uw profiel kunnen resetten.

Blijft dit Privacy Statement ongewijzigd?Friesch Dagblad B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig het Privacy Statement voor eventuele aanpassingen. 

Mocht u nog vragen hebben over privacy bij het Friesch Dagblad dan kunt u contact zoeken via bovengenoemd adres en/of e-mailadres.