Column

  • 1 jaar geleden
  • column
  • Hielke Onnink
Hielke Onnink

Jongeren hoeven geen revolutie

Van jongeren hoeven de systemen niet veranderd te worden. Maar het zou wel goed zijn als er echt naar hen wordt geluisterd.

De revolutie is uitgeroepen. En wel door onze eigen hervormde premier. Jongeren moeten volgens het kabinet meer gehoord worden. En zelf moeten zij als eerste aan de slag om hun plek aan de tafel op te eisen. Maar volgens mij hebben jongeren helemaal geen behoefte aan een revolutie.

Guillaume Groen van Prinsterer zag dat de revolutie ten principale voortkwam uit ongeloof. Zo kwam de Anti-Revolutionaire partij van Abraham Kuyper tot stand. Zij stelden dat revolutionairen architectonisch te werk willen gaan, en dat zij beweren dat onze maatschappij met het wegnemen van enkele misstanden niet te redden is. Alleen door het hele systeem omver te werpen, kan de maatschappij gered kan worden.

Misschien ziet Rutte zichzelf als het systematische probleem?

Jongeren moeten volgens het kabinet meer gehoord worden. En zelf moeten zij als eerste aan de slag om hun plek aan de tafel op te eisen

Tegenover het idee dat de fundamenten van onze samenleving door mensen zijn gebouwd, stelde Kuyper het antirevolutionaire denken. Er was volgens Kuyper veel in het door liberalen gebouwde huis dat verbeterd kon worden. Kritiek daarop diende serieus te worden genomen en het bestaande mocht niet voor onverbeterlijk of onveranderlijk doorgaan, enkel omdat het bestaat.

Maar er moest wel onderscheid worden gemaakt: ‘In het bestek van het gebouwde huis, is een deel dat alzoo door God verordend is, en dus ook bij verbouwing altoos weer op denzelfden voet ware in te richten’.  

Jongeren hebben geen behoefte aan een nieuw systeem, maar aan perspectief en een luisterend oor. Die krijg je niet door een overmaat aan optimisme en vuisten op de tafel, maar door het besef dat jongeren door leeftijd en ervaring nou eenmaal minder snel op de voorgrond komen.

Rutte en de politiek zouden dus eerst bij zichzelf ten rade kunnen gaan. Wat doen wij zodat jongeren goed vertegenwoordigd worden? Waarom zitten er nauwelijks jongeren in ons democratisch huis? Waarom schrijven er geen jongeren mee aan het verkiezingsprogram van de VVD?

Jongeren hebben geen behoefte aan een nieuw systeem, maar aan perspectief en een luisteren oor

Voor mijn eigen partij ligt daar ook een opdracht. Het landelijk bestuur van het CDA wil de verzekerde positie die jongeren nu hebben in afdelingsbesturen opheffen. Juist daar waar het besef dat we verschillend zijn zo goed geborgd was.

Terug naar Kuyper. Ongelijkheid is volgens hem niet uit te bannen, maar de roeping om God lief te hebben boven alles en de naaste als jezelf geldt onverkort, ook in het sociale leven. En die roeping verdroeg en verdraagt geen uitsluiting.


Hielke Onnink is voorzitter van het CDJA